Obligacje to nasza specjalność

Powierz funkcję administratora Twoich obligacji solidnemu podmiotowi

Dowiedz się więcej

Rynek finansowy w Polsce

Rosnące ograniczenia dotyczące ubiegania się o przyznanie kredytu bankowego zachęcają podmioty gospodarcze do różnicowania źródeł finansowania. Jednym z najważniejszych obecnie alternatywnych sposobów pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa są emisje obligacji.

Rosnąca popularność obligacji jako sposób pozyskiwania finansowania wynika w dużej mierze z szybkości pozyskania kapitału i elastyczności, jaką charakteryzują się obligacje. Konstrukcja tego instrumentu pozwala na swobodne kształtowanie cech poszczególnych emisji, takich jak termin wykupu, częstotliwość wypłaty odsetek, przyznanie ewentualnych dodatkowych praw i rodzaj zabezpieczenia obligacji.  W ten sposób emitent może sam wpływać na atrakcyjność oferowanych przez siebie obligacji.

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora natomiast jednym z czynników istotnych przy podejmowaniu decyzji co do tej formy inwestowania jest istnienie zabezpieczenia oferowanych obligacji i możliwość jego egzekucji.

Powierzenie funkcji administratora zabezpieczeń wyspecjalizowanemu podmiotowi, który daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków administratora zabezpieczeń, wpływa na wiarygodność nie tylko danej emisji obligacji, ale i samego emitenta.

O nas

Advisory Group została utworzona w związku ze stałym rozwojem rynku obligacji korporacyjnych i rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalne usługi administrowania zabezpieczeniami emisji.

Advisory Group dysponuje zespołem osób posiadających doświadczenie we wspieraniu uczestników rynku obligacji korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zagwarantowania ochrony interesów obligatariuszy poprzez pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń.

Oferta

Advisory Group jako administrator zabezpieczeń w procesie emisji obligacji ma za zadanie ochronę szeroko rozumianego interesu obligatariuszy poprzez wykonywanie w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków wierzyciela, wynikających z ustanowionych zabezpieczeń.

Advisory Group oferuje szeroki zakres usług, w tym:

Analiza warunków emisji obligacji w zakresie dotyczącym warunków ustanowienia zabezpieczeń

Analiza stanu prawnego przedmiotu zabezpieczenia w zakresie dotyczącym możliwości ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z warunkami emisji obligacji

Działanie w charakterze administratora hipoteki

Działanie w charakterze administratora zastawu

Reprezentowanie interesów obligatariuszy wobec emitenta w zakresie wynikającym z umowy o ustanowienie administratora

Monitorowanie stanu wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki oraz wpisów dotyczących zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów

W przypadku naruszenia przez Emitenta warunków emisji obligacji, podejmowanie czynności zmierzających do zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z przysługujących im obligacji, w tym uzyskania tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności oraz wystąpienia z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Podział środków pozyskanych na skutek egzekucji lub zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia oraz przekazanie każdemu z obligatariuszy kwoty uzyskanej z zaspokojenia

Kontakt

Advisory Group S.A.

ul. Grzybowska 2/43, 00-131 Warszawa

office@advisorygroup.pl

Tel.: 22 125 50 16

KRS: 598267

NIP 1132901858


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w kwocie 25 000 zł)